Om ISI

ISI 2015 var et seksårigt projekt, som blev gennemført på fem multikulturelle folkeskoler i Odense kommune i årene 2011-2014. Projektet evaIueres af Københavns Universitet og i 2015 formidler vi resultaterne af projektet.

Hovedelementerne i ISI-projektet var efteruddannelse af lærere, skolers samarbejde med det omgivende samfund, årlige udstillinger og netværksaktiviteter mellem lærere og skoleledere på tværs af skoler. Målet med projektet var at forbedre færdigheder inden for naturfagene blandt unge fra multikulturelle skoler og derigennem få flere til at vælge en naturfaglig, gymnasial ungdomsuddannelse.

Et uudnyttet potentiale
ISI-projektet har haft fokus på de multikulturelle skoler. Dette skyldes vores viden om, at etniske minoritetselever i højere grad end etnisk danske unge vælger uddannelser inden for særligt de tekniske fag, fx ingeniøruddannelserne. Det er et potentiale, som projektet har ønsket at udnytte ved at motivere de elever, som ikke umiddelbart finder naturfagsundervisningen relevant. Det har været vores mål, at ISI 2015 skulle motivere flere fra denne elevgruppe til at påbegynde en gymnasial ungdomsuddannelse, der giver adgang til en videregående uddannelse inden for naturvidenskab og teknik. Danmark vil i fremtiden mangle højtuddannet arbejdskraft inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag. Derfor er det nødvendigt med en fokuseret og tidlig indsats for at sikre, at tilstrækkelig mange unge i fremtiden vil vælge en uddannelse inden for disse fag.

Evalueringen som udkommer ultimo 2015 vile vise om målet er nået. Alle er velkomne til at komme og høre om resultaterne på projektets afsluttende konference den 5. november 2015 i København.

Målgruppe
Projektets primære målgruppe har været de årgange af elever, som begyndte i 6. klasse i august 2010 på projektets fem skoler i Odense. Sekundær målgruppe har været de lærere og ledere på skolerne, som har gennemført projektaktiviteterne og sikre bæredygtigheden af projektet ved at forankre udviklingsaktiviteterne i skolernes strategi og kultur.

Partnere
ISI er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory (projektleder). Følgende skoler i Odense kommune har deltaget: Dalumskolen, Ejerslykkeskolen, H.C. Andersen Skolen, Provstegårdskolen og Risingskolen.