Kommune

ISI-projektet blev implementeret på skoler i Odense Kommune igennem fire år. Det har givet værdifulde erfaringer om, hvordan man kan sikre en lokal forandring og forankring af en ny læringspraksis på skoler.

For at sikre en lokal forandring og forankring af en nye læringspraksis bør en kommune som påtænker et lignende tiltag tænke i:

  • Frivillig skoledeltagelse
  • Frivillig lærerdeltagelse tilstræbes
  • Samskabelse: Inddragelse af lærere i fastsættelse af kompetenceudviklingsforløb
  • Praksisnær og teambaseret kompetenceudvikling
  • Ledelsesopbakning til strukturelle rammer for projektet (teamsamarbejdet, tid, tovholder etc.)
  • Ledelsens faglige sparring
  • Refleksion i ledernetværk
  • Refleksion i lærernetværk
  • Fælles målstreg for at sikre at der en gensidig forpligtelse
  • God tid = flere iterationer

Sådan gjorde vi i Odense kommune
ISI projektet har været et partnerskab mellem Industriens Fond, Danish Science Factory og Odense Kommune. Odense Kommune havde som udgangspunkt et ønske om, at løfte de tosprogede elevers faglige niveau, og så ISI som en mulighed for at realisere det ønske. De inviterede relevante skoler til en informationsmøde om projektet, og opfordrede efterfølgende de interesserede skoler til at sende en ansøgning om deltagelse. Projektet baserer sig altså på frivillig og strategisk deltagelse af fem skoler i kommunen.

Odense Kommune har taget aktiv del i projektet bl.a. ved at allokere timer til efteruddannelse til de deltagende lærere og til en lokal projektleder. Projektet har dermed haft lokale øjne, som hele tiden har kunnet bidrage med vigtig viden om indsatsområder o.lign. i kommunen. Det har derigennem været muligt at skabe synergi mellem kommunens andre efteruddannelsestiltag og den kompetenceudvikling, som har ligget i ISI. Kommunen har været med meget tidligt i projektets tilblivelse, hvilket har givet ejerskab og åbnet døre for projektet, som blev ledet af Danish Science Factory. 

Lærernes efteruddannelsesforløb
De involverede lærere i ISI-projektet har hvert efterår været på efteruddannelse.
Se kort omtale af lærernes efteruddannelse henover de fire projektår.